CIN 編碼表

這是我搜集網路上有關於大易輸入法相關的資訊,製作出大易混合版的輸入法編碼表。

參考到的編碼表:

 • dayiyahoo:

  • https://sites.google.com/a/dayi4u.co.cc/da-yi-xing-lie-qing-song-shu-ru-fa/qi-mo-shu-ru-fa-kuang-jia-de-shu-ru-fa

  • https://9dc5cddb-a-4267ac7f-s-sites.googlegroups.com/a/dayi4u.co.cc/da-yi-xing-lie-qing-song-shu-ru-fa/dayiyahoo.cin

 • dayiunix:

  • Charley.bbs [AT] bbs [DOT] yuntech [DOT] edu [DOT] tw

  • charley [AT] cim [DOT] yuntech [DOT] edu [DOT] tw

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/index.htm

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayiunix.zip

 • dragonfly:

  • Yeh Hung-Chun: yawnp0426 [AT] gmail [DOT] com

  • http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=53222&forum=8&post_id=245918#forumpost245918

 • qhdy:

  • 瑲珩--動態拆碼暨動態組字 (qiangheng)

  • xrloong [AT] gmail [DOT] com

  • http://qiangheng.openfoundry.org/

  • http://www.openfoundry.org/of/projects/1371

 • OXIM:

  • http://opensource.nchc.org.tw/odp/others/OXIM/cin_tables/dayi3.cin.gz

  • http://opensource.nchc.org.tw/odp/others/OXIM/cin_tables/dayi4.cin.gz

 • openvanilla:

  • http://openvanilla.googlecode.com/svn/trunk/Modules/SharedData/

  • http://openvanilla.googlecode.com/svn/trunk/Modules/SharedData/dayi3.cin

  • http://openvanilla.googlecode.com/svn/trunk/Modules/SharedData/dayi3-patched.cin

 • NetKidz:

  • http://netkidz.net/blog/?p=896

  • http://netkidz.net/lime/dayi-20120623-qhdy.cin

  • http://netkidz.net/lime/dayi3-20120623-qhdy.cin

 • Lime:

  • http://code.google.com/p/limeime/source/browse/branches/database

  • http://limeime.googlecode.com/svn-history/r1087/branches/database/dayi3_qh_CJK.cin

 • Charley:

  • Charley.bbs [AT] bbs.yuntech.edu.tw

  • charley [AT] cim [DOT] yuntech [DOT] edu [DOT] tw

 • dayi_2code:

  • Wan Chih-Wei

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayi_2code.txt

 • dayi-2-3:

  • Lcc Wizard

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayi-2-3.txt

 • dayi09c:

  • 大易九萬詞 0.9c 更新版

  • Kii Ali

  • kiiali [AT] ms1 [DOT] accmail [DOT] com [DOT] tw

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayi09c.zip

 • dayi09d:

  • 大易九萬詞庫 0.9d

  • Kii Ali

  • kiiali [AT] ms1 [DOT] accmail [DOT] com [DOT] tw

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayi09d.zip

 • dayi9x095:

  • Dayi Phrase 0.95 (w98) 大易詞庫 簡繁中文版

  • Kii Ali

  • kiiali [AT] cpatch [DOT] org

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayi9x095.zip

 • dayi13053:

  • 大易編碼表 (不含一字多碼)

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayi13053.zip

 • dayieast:

  • 大易輸入法 2.10 版簡碼表

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayieast.txt

 • dayiForCxterm:

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayi.tit

 • dayi-ph:

  • 大易七萬辭庫擴充檔

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/dayi-ph.zip

 • et_dayi:

  • zip:http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/et_dayi.zip!BIG2DAYI.TBL

 • mickey:

  • 大易三碼輸入法表

  • http://ftp.asia.edu.tw/ftp/Mirrors/Chinese/input/dayi/da3.zip

  • mickey [AT] top2 [DOT] ficnet [DOT] net [DOT] tw

 • taiyubox:

  • 臺語詞庫

  • Kii Ali

  • kiiali [AT] mail [DOT] fhjh [DOT] tp [DOT] edu [DOT] tw

 • gdayi3-hkfonts:

  • 易(3)

  • snik

  • http://hyperrate.com/thread.php?tid=20436

 • danbo:

  • 淡泊明志

  • Patrick Ke (淡泊明志)

  • https://plus.google.com/u/0/+PatrickKe

  • http://dayi-danbo.blogspot.tw/2014/08/blog-post.html

  • https://drive.google.com/file/d/0B_sPXt1FzhaOTGZaaVYzbEtfbzA/edit?usp=sharing

  • https://drive.google.com/file/d/0B_sPXt1FzhaOOUtILWFVX2VWdHM/edit?usp=sharing

 • pluto:

  • Pluto Chang: pluto [DOT] chang [AT] gmail [DOT] com

大易混合版 CIN 編碼表下載

  • dayi_mix_cin_20180926164200.7z (1,832,238 bytes)